Билки - разпространени в България и тяхното приложение

Билки - Избрете по първа буква:

Летен дъб - Quercus robur L. (Q. peduncuiata Ehrh)

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Летен дъб - Quercus robur L. (Q. peduncuiata Ehrh)
Билки - Летен дъб - Quercus robur L. (Q. peduncuiata Ehrh)
Високи до 30 м дървета с разклонена корона и дебели стъбла, с едри, вълновидно нарязани листа. Кората на стъблата и на големите клони е дебела, с много пукнатини, кафявосива, а при младите клонки е тънка и гладка. Листата на летния дъб са приседнали или с къси дръжки. Листните петури са едри, обратно яйцевидни, равномерно и дълбоко нарязани, отгоре зелени и лъскави, отдолу матовозелени или с редки власинки. Плодовете са жълъди, разположени на къси дръжки или почти приседнали. Летният дъб цъфти...[ още ]

2 гласа
Билки
Народна Медицина
Летен дъб
Quercus robur L. (Q. peduncuiata Ehrh)

Жен-шен - Panax ginseng C. A. Meyer

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Жен-шен - Panax ginseng C. A. Meyer
Билки - Жен-шен - Panax ginseng C. A. Meyer
Многогодишно тревисто растение, 30—70 см високо, достигащо до 50-годишна възраст. Коренът е до 20 см дълъг и около 2 см дебел, с 2—6 едри разклонения, по форма понякога напомня човешка фигура. Стъблото най-често е единично, с връхна розетка от 2—5 листа. Листата са с дръжки, сложно длановидни, съставени от 5 елипсовидни листчета, на върха заострени, по края напилени, в основата клиновидно стеснени. Цветоносно стъбло се развива едва на третата година. Съцветието е сенник, съставен най-често от...[ още ]

1 гласа
Билки
Народна Медицина
Жен-шен
Panax ginseng C. A. Meyer

Челядник - Echinops ritro L.

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Челядник - Echinops ritro L.
Билки - Челядник - Echinops ritro L.
Многогодишно тревисто растение с 30—80 см високо, беловлакнесто стъбло. Листата са последователни, двойно пересто наделени, по края бодливо напилени, отгоре — тъмнозелени, голи, отдолу — беловлакнести. Съцветията са кълбовидни, многоцветни главички, 2—5 см в диаметър, раз­положени единично. Цветовете са сини, около 2 см дълги, с тръбесто, по-дълбоко от средата нарязано венче. Плодът е продълговата плодосемка, снабдена с хвърчилка от власинки. Цъфти юли—август....[ още ]

2 гласа
Билки
Народна Медицина
Челядник
Echinops ritro L.

Котенце (съсънка) - Pulsatilla pratensis (L.) Mill. (Anemone pratensis L.)

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Котенце (съсънка) - Pulsatilla pratensis (L.) Mill. (Anemone pratensis L.)
Билки - Котенце (съсънка) - Pulsatilla pratensis (L.) Mill. (Anemone pratensis L.)
Многогодишно тревисто копринесто влакнесто растение, с 10—50 см високо стъбло. Приосновните листа са с дръжки, тройно перести, с тесни линейни дялове. Стъбловите листа са при­седнали. Цветовете са 3—4 см в диаметър, тъмнопурпурни, червени или бледовиолетови. Околоцветните листчета са извити навън. Цъфти март—май....[ още ]

2 гласа
Билки
Народна Медицина
Котенце (съсънка)
Pulsatilla pratensis (L.) Mill. (Anemone pratensis L.)

Кървавиче - Bistorta major S. F. Gray (Polygonum bistorta L.)

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Кървавиче - Bistorta major S. F. Gray (Polygonum bistorta L.)
Билки - Кървавиче - Bistorta major S. F. Gray (Polygonum bistorta L.)
Многогодишно тревисто растение с високо до 1 м, право, неразклонено стъбло. Развива дебело, змиевидно извито коренище (като буквата S). Приземните листа са големи, с дълги дръжки, а стъблените са малки, обхващащи стъблото, приседнали. И едните, и другите са продълговато ланцетни, заострени и целокрайни. Цветовете са дребни, розови, петлистни, със сраснал в основата си околоцветник. Цветовете са групирани в класовидно съцветие. Тичинките са 8. Плодът е пристенно орехче. Цъфти от май до...[ още ]

2 гласа
Билки
Народна Медицина
Кървавиче
Bistorta major S. F. Gray (Polygonum bistorta L.)

Зокум (олеандър) - Nerium oleander L.

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Зокум (олеандър) - Nerium oleander L.
Билки - Зокум (олеандър) - Nerium oleander L.
Вечнозелен храст или малко дърво, високо 3 - 5 м. Листата са линейно ланцетни, кожести, целокрайни, голи, 9 - 14 см дълги, със силно изпъкнала средна жилка и къси дръжки, разположени в прешлени по 3. Цветовете са розови, червени, бели или жълти, събрани на върха на стъблото в щитовидни съцветия. Цъфти през лятото.
Цялото растение е отровно!...[ още ]

3 гласа
Билки
Народна Медицина
Зокум (олеандър)
Nerium oleander L.

Драка - Failures spiua-christi Mill. (Palrarus acuieatus Lam.)

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Драка - Failures spiua-christi Mill. (Palrarus acuieatus Lam.)
Билки - Драка - Failures spiua-christi Mill. (Palrarus acuieatus Lam.)
Бодлив храст със силно разклонено от основата стъбло, високо 2—3 м. Листата са последователни, яйцевидни или елипсовидни до закръглени, леко неравностранни, 2—4 см дълги и 1,5—3 см широки, неясно назъбени или целокрайни, кожести, голи, лъскави. Листните дръжки са до 1 см дълги, 2—4 пъти по-къси от петурата. Прилистниците са видоизменени в 2 твърди, къси, кафяви бодила, от които единият е по-дълъг, косо изправен, а другият е по-къс и извит назад. Цветовете са дребни, 3—4 мм широки, жълтозелени,...[ още ]

2 гласа
Билки
Народна Медицина
Драка
Failures spiua-christi Mill. (Palrarus acuieatus Lam.)

Лечебен исоп - Hyssopus officinalis L.

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Лечебен исоп - Hyssopus officinalis L.
Билки - Лечебен исоп - Hyssopus officinalis L.
Ароматично многогодишно тревисто растение с многобройни изправени, четириръбести стъбла, високи 20—60 см. Листата са срещуположни, почти приседнали, целокрайни, ланцетни или линейно ланцетни, по края леко завити към долната страна, 1 — 5 см дълги и 1 — 10 мм широки. Цве­товете са синьовиолетови, по-рядко бели, събрани по 3—7 в пазвите на листата и образуват по върха на стъблото и клонките продълговати класовидни съцветия. Чашката е петделна, венчето е двуустно, около 1 см дълго. Тичинките са 4,...[ още ]

2 гласа
Билки
Народна Медицина
Лечебен исоп
Hyssopus officinalis L.

Росянка - Drosera rotundifolia L.

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Росянка - Drosera rotundifolia L.
Билки - Росянка - Drosera rotundifolia L.
Дребно многогодишно насекомоядно растение с приземна листна розетка и 5—15 см високо, тънко, безлистно, червеникаво, цветоносно стъбло. Листата са почти кръгли, 0,5—1 см в диа­метър, изведнъж стеснени в 1,5—3 см дълга дръжка. Горната повърхност на листата е покрита с червеникави жлезисти власинки с различна дължина, като най-дългите (4—5 мм) са разположени в периферията. Когато насекомото кацне на листа, власинките се извиват към него, обливат го с лепкав секрет, а след това отделят и ферменти,...[ още ]

2 гласа
Билки
Народна Медицина
Росянка
Drosera rotundifolia L.

Теснолист жиловлек - Plantago laoceolata L.

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Теснолист жиловлек - Plantago laoceolata L.
Билки - Теснолист жиловлек - Plantago laoceolata L.
Многогодишно тревисто растение с голо, безлистно цветоносно стъбло, ви¬соко 10—1 5 см, и листа, събрани в приосновна розетка. Листата са с къси дръжки, ланцетни, с 3—7 почти успоредни жилки, целокрайни или с единични зъбчета. Цветовете са дребни, белезникави, събрани в гъст цилиндричен клас, дълъг 1 — 5 см. Чашката и венчето са четириделни, ципести. Тичинките са 4, с дълги дръжки. Плодът е двугнездна кутийка с по едно семе във всяко гнездо. Цъфти през май и август....[ още ]

2 гласа
Билки
Народна Медицина
Теснолист жиловлек
Plantago laoceolata L.
Билки
Последно търсено в речника