Библейски речник евангелие

Библейски речник - Избрете по първа буква:

евангелие

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
евангелие
Думата

евангелие

значи благовестие; то е откровението, което Бог е благоволил да изяви чрез Спасителя Исус Христос, на грешното човечество, за спасението му. Св. Писание говори за "

евангелие

на царството" - Мт. 24:14, за "

евангелие

на Божията благодат" - Д.А 20:24, за "безсмъртие чрез

евангелие

то" - 1Тим. 1:11, за "вечно благовестие" - Отк. 14:6. Наистина Христовото благовестие е достойно за най-благородните титли, които могат да му се дадат. Исус Христос е прогласил спасителното Си благовестие чрез учението, живота, смъртта, възкресението и възнесението Си.

Евангелие

то се състои от книгите на Новия Завет, в които са описани живота, деянията и учението на Исус Христос, защото тези книги съдържат най-благата вест, която някога е достигала до човечеството. Евангелските книги, които Църквата счита за канонични, са евангелията според Матей, Марко, Лука и Йоан. Тези евангелия винаги са били общоприети. Към тях са се отнасяли като към вярна основа в евангелската история, и приятелите, и неприятелите на християнството. Никой от писателите, които са защитавали или нападали досега християнството, не приема за истинско или верно друго

евангелие

, въпреки че са съществували много такива, които са претендирали, че описват живота и деянията на Христос. Някои от неканоничните евангелия са запазени до днес. Те съдържат много грешки и неверни повествования, но пак са полезни в някои отношения.
Някои писатели изказват мнение, че евангелистите преписвали книгите си един от друг, или от някое по-старо и по-пълно

евангелие

. Не знаем дали Марко, Лука и Йоан, са имали пред себе си

евангелие

то на Матей, когато са писали своите евангелия, но знаем, че те са говорили "движени от Святия Дух" - 2Пет. 1:21.

0 гласа
Библейски
Речник
евангелие