Библейски речник дух

Библейски речник - Избрете по първа буква:

дух

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
дух
Думата

Дух

има няколко значения в Св. Писание.
I. Свети

Дух

, третото лице на Св. Троица, който вдъхновяваше пророците, въодушевява добрите хора, влива влиянието си в сърцата ни, дава ни живот и утеха; и в чието име, и в името на Отца и Сина ние сме кръстени, и се благославяме. Когато прилагателното Свят стои пред думата

Дух

, трябва да го разбираме в смисъла, който изяснихме. Обаче на много места думата

Дух

се разбира в този смисъл, макар и да не е придружена с прилагателното Свят. Свети

Дух

.
II. Дихание, дишане; или началото на живота общо за хората и за животните. Бог ни го е дал, и Бог си го взима когато ни отнеме живота - Екл. 3:21. Душа. III. Словесната душа, която ни оживотворява и запазва съществуването си и след смъртта на тялото. Онова

дух

овно разсъдливо и избирателно същество, което може да достигне до вечно блаженство. Душа.
"

Дух

овете в тъмницата" - 1Пет. 3:19, се смята, че са душите на допотопните грешници, на които души

Дух

ът проповядва чрез Ной - 2Пет. 2:5, когато са били в плът. Така Христос "благовества" на ефесяните, макар и да не присъстваше лично пред тях - Еф. 2:17.
IV. Ангел, добър или зъл; душа отлъчена от тялото. В Д.А. 23:8 се казва, че садукеите отричали съществуването на ангели и

дух

ове. Когато Исус след Възкресението се яви пред своите ученици, той им рече: "Попипайте ме и вижте, защото

дух

няма меса и кости, както виждате че Аз имам" - Лк. 24:39.
V. Разположението на ума. Ние срещаме

дух

на завист,

дух

на блудство,

дух

на благодат и моление,

дух

на немощ,

дух

на съвет и на сила,

дух

на мъдрост и разум,

дух

на знание и на страх от Господа - Ос. 4:12; Зах. 12:10; Лк. 13:11; Ис. 11:2.
VI. Възобновеното естество на истинските верни, което Св.

Дух

изработва, и което ги съобразява с него. Така

дух

ът е противопоставен на тялото - Йн. 3:6. Този

дух

е тясно свързан с "

Дух

ът Христов" и на някои места в Св. Писание трудно може да се различи от него. Той оживява истинните християни, чадата на Бога и ги отличава от чадата на тъмнината, които се оживотворяват от светския

дух

- Рим. 8:1-16. Този живеещ в сърцето

Дух

е дар на милостта, на осиновението - Святият

Дух

излят в сърцата ни, който ни ободрява да викаме към Бога "Авва, Отче". Онези, които са повлияни от този

Дух

"разпнали са плътта заедно със страстите и похотите и" - Гал. 5:16-25.
VII. "Разпознаване на

дух

овете" се е състояло в познаването дали някой е вдъхновен от Божия

Дух

, или е лъжлив пророк, самозванец, който е следвал внушенията на

дух

а си, или на Сатана. Павел в 1Кор. 12:10 казва, че разпознаване на

дух

овете е една от чудесните дарби, които Бог е дарявал на верните през първите години на християнството.
"

Дух

а не угасвайте" - 1Сол. 5:19, е един метафоричен израз лесно разбираем. Да не угасяваме

Дух

а означава, да не отстраняваме от себе си този божествен деец чрез неправилен живот, суетност, користолюбие или чрез други грехове противни на милосърдието, истината и мирът и на другите му дарби и способности.
Ние "оскърбяваме" Божия

Дух

като пренебрегваме святите му вдъхновения, внушенията на благодатта му, или като проявяваме безразличие, като вземаме за нищожни даровете му, или ги презираме, като злоупотребяваме с благодатта Му. От друга страна, ние "разпалваме" - 2Тим. 1:6 Божия

Дух

, който обитава в нас, като живеем добродетелно, съобразяваме се с вдъхновенията му, служим му пламенно, като възобновяваме признателността си, усърдно служим на Христос и вършим делата на

Дух

а.

0 гласа
Библейски
Речник
дух