Библейски речник възкресение

Библейски речник - Избрете по първа буква:

възкресение

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
възкресение

Възкресение

на мъртвите. Голямата ценност на Новия Завет се състои в това, че той дава пълно откровение на това велико учение, в което най-мъдрите идолопоклонници се съмнявали и присмивали - Д.А. 17:32. В Стария Завет също срещаме, макар и не толкова често това учение, като например в Ис. 26:19, и Дан. 12:2. Когато Спасителя отишъл в Юдея, учението за

възкресение

то на мъртвите се приело като основна догма на религията от целия еврейски народ, освен от садукеите. Те го отхвърляли, като казвали, че след смъртта цялостния човек (душа и тяло), престава да съществува. "Садукеите казват, че няма

възкресение

, нито ангел, нито дух" - Д.А. 23:8. Затова, като се обори това противно на Евангелието предположение, се оборва и основанието, на което се опирали онези, които отричали

възкресение

то на мъртвите, защото ако душата може да надживее тялото, то явно е, че Бог може да и даде друго тяло. Поради това Исус Христос им се противопоставил и на дело ги оборил - Мт. 22:31,32; Мк. 12:26,27.
Навсякъде в Новия Завет

възкресение

то на Христос, се представя като солиден залог за

възкресение

то на всички праведни, които са съединени с Него чрез вяра - 1Кор. 15:14-18; 1Сол. 4:14, и то вследствие на съединяването им с Него като тяхна Глава. "Той е

възкресение

то и живота" - Йн. 11:25; те "спят в Исуса", и " ще се приведат с него в слава" - 1Сол. 4:13-17, 5:10; "живота им е скрит с Христа в Бога" - Кол. 3:3; и защото той живее, те ще живеят също - Йн. 14:19. Св. Писание учи също, че ще има

възкресение

и на неправедните. Но те ще възкръснат, не за да се прославят с Христос, но за да бъдат съдени и осъдени от Него на вечно наказание - Дан. 12:2; Йн. 5:28,29, сравнени с Мт. 25:31-46 и Д.А. 24:15.
На онези, които обичали да възразяват на Христос против това учение, Той отговорил: "Заблуждавате се, като не знаете Писанията нито Божията сила" - Мт. 22:29.

Възкресение

то е едно чудо, и онзи Който е Всезнаещ и Всемогъщ няма да позволи нищо да развали намеренията Му. Той не ни е открил естеството на духовното тяло, нито пък в какво се състои приликата му със земното тяло, но то ще бъде нетленно, съобразно с Христовото славно тяло - Фил. 3:21, и един приличен другар на душата усъвършенствувана според Неговия образ.

Възкресение

то на Христос, е от много голяма важност в християнството, както исторически, така и доктринално. Като едно дело неоспоримо доказано,

възкресение

то стана венец на всичките свръх-естествени събития свързани с Христос - 1Кор. 15:14-18. Исус Христос няколко пъти предсказва

възкресение

то си, затова неприятелите Му много се стараели да се уверят в неговата смърт, и за по-голяма сигурност пазели гроба му. Но въпреки това, Той възкръснал от мъртвите на третия ден, и се явявал на своите последователи през четиридесет дни, и в това убедил даже онези, които най-много се съмнявали, след което се възнесъл на небесата от Маслинената планина. Апостолите отдават голямо значение в проповедите си на това толкова важно дело - Д.А. 1:22, 2:24-32, 4:33, 10:40,41. В отношение с християнското учение,

възкресение

то стои като здрава канара, на която можем да се опрем, защото то ни уверява, че Бог е приел очистителната Жертва, че Христос тържествено извърши нужното изкупление, и че Той ще възкреси за безсмъртен живот душите и телата на своите последователи. Той е погребан под бремето на нашите престъпления, но като Всемогъщ възкръснал, за да ни оправдае и спаси. Смъртта Му доказа величието на Неговата любов, а

възкресение

то пък показа, че любовта Му изпълни целта си докрай.

0 гласа
Библейски
Речник
възкресение
Последно търсено в речника