Библейски речник Садукеи

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Садукеи

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Садукеи
По времето на Христос,

садукеи

те бяха една Еврейска секта. Философия. По мненията си не се съгласуваха с фарисеите, но се съединяваха с тях, когато се противяха на Исус, и го преследваха, за да го убият - Мт. 16:1-12; Лк. 20:27. Това име може да е произведено от една Еврейска дума, която значи справедлив, но талмудистите поддържат, че то води началото си от някой си Садок, (или Садук), който се счита за основател на тази секта, и който е живял три столетия преди Христа.

Садукеи

те пренебрегваха преданията и ненаписаните закони, които фарисеите ценяха много високо, и открито обявяваха, че считат само Св. Писание като единствен източник и единствено правило на Еврейската вяра. Те отхвърляха демонологията на фарисеите; отричаха съществуванието на ангели и духове; не изповядваха безсмъртието на душата, и следователно не приемаха, че има бъдещ живот, бъдещи награди и наказания - Мт. 22:23. При това, когато фарисеите вярваха, че всички събития и работи се управляват от Провидението,

Садукеи

те приемаха, че всички те зависят от волята и действието на човека. Ученията на тези свободомислещи мъдреци, не се поддържаха толкова, колкото ученията на фарисеите, но пак се намираха мнозина от високопоставените, които ги приемаха, и се отличаваха по строгият си живот и строгите си нрави. Много членове на Синедриона бяха

Садукеи

- Д.А. 23:6-9; Садокей беше и първосвещеникът на Апостолско време. Вижда се, че възкресението на Христос е усилило повече злобата им против християнството - Д.А. 4:1, 5:17.

0 гласа
Библейски
Речник
Садукеи