Библейски речник Енох

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Енох

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Енох
I. Син на Каин, в чест на когото баща му нарекъл първия град, споменат в Св. Писание,

Енох

- Бит. 4:17.
II. "Седмия от Адам", и баща на Матусал. Той е забележителен като патриарх, който е живял близо до Бога, чрез вярата си в бъдещия Избавител - Евр. 11:5,13. За неговото необикновено благочестие в един нечестив век, Бог го преселва в небесното си царство, без да види смърт. Той живял само триста шестдесет и пет години, (от 622 до 987г., след сътворението на света) - Бит. 5:18-24. Юда в 14,15ст., от своето послание представя едно пророчество от патриарх

Енох

, което показва, че той е притежавал твърда вяра в бъдещия съд. Съществува една апокрифна книга, която носи името на

Енох

. Тя е написана от някой християнин в първи век след Р.Х., но никога не е приемана за канонична.

0 гласа
Библейски
Речник
Енох