Английско-Български речник bring

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BRING

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BRING
[briŋ] 1. нося, донасям, водя, довеждам, докарвам
to

BRING

into being създавам
to

BRING

into fashion въвеждам като мода, въвеждам модата на
to

BRING

to an end/a close/a conclusion приключвам, прекратявам. свършвам. спирам
to

BRING

something to the knowledge of someone довеждам нещо до знанието на някого, правя нещо достояние на някого, съобщавам някому нещо
to

BRING

something to someone's mind припомням нещо на някого
to

BRING

something to someone's notice обръщам вниманието на някого върху нещо
to

BRING

a play before the public представям пиеса
2. предизвиквам. причинявам, докарвам (to до), поставям в ход, пускам в действие, имам като последица, влека след себе си, причинявам
hard work

BRING

s its reward упоритият труд се възнаграждава
you have brought it on yourself сам си ro докара/навлече, ти си си крив
3. скланям. склопявам. предумвам, убеждавам, накарвам
I can't

BRING

myself to do it нe мога да се реша/да си наложа да го сторя
4. юр. завеждам (дело). предявявам (иск. обвинение) to

BRING

an action/a charge/a suit against someone, to

BRING

someone before the court давам някого под съд, завеждам дело срещу някого
5. докарвам, нося (печалба)
to

BRING

something home to someone убеждавам напълно някого в нещо, накарвам някого да разбере/почувствува нещо, правя нещо пределно ясно за някого
to

BRING

into the world раждам, давам живот на, докарвам на бял свят
to

BRING

low повалям, събарям на земята, прен. унижавам

bring

about причинявам, докарвам, довеждам до, предизвиквам, извършвам, постигам, осъществявам, изпълнявам, мор. обръщам (кораб и пр.)

bring

along довеждам някого/донасям нещо със себе си

bring

around ам.

bring

round

bring

back връщам обратно, донасям на връщане, възвръщам
to

BRING

a case back before the court връщам дело за преразглеждане, припомням, напомням за, извиквам спомени за, въвеждам отново

bring

down свалям, повалям, събарям, свалям (число при деление), улучвам, прострелвам, повалям (птица и пр.), смъквам, намалявам (температура, оток и пр.), унижавам, погубвам, намалявам, понижавам, смъквам (цени и пр.)
нанасям удар, стоварвам (on върху)
to

BRING

the house down театр, разг. имам голям успех, получавам бурни/ентусиазирани аплодисменти

bring

forth раждам, давам (плод), нося, донасям, произвеждам, пораждам, предизвиквам, причинявам, привеждам, представям, давам (доводи и пр.)

bring

forward изкарвам напред, изнасям, излагам, показвам
привеждам, изтъквам, представям (доказателства и пр.), 'цитирам, изтъквам, лансирам, поставям на разискване, правя (предложение) на събрание, придвижвам/изтеглям (събрание и пр.) за по-ранна дата от предвидената, търг. пренасям (сума, сбор), ускорявам, стимулирам, форсирам (реколта и пр.)

bring

in въвеждам, внасям (закон, мода и пр.), донасям, внасям (стоки), сервирам (обед, вечеря и пр.), вмъквам, споменавам, цитирам (в реч и пр.), докарвам, нося, давам (доход, печалба, лихва), докарвам си (доход, печалба), юр. обявявам (някого) за виновен/невиновен, арестувам, докарвам в участъка/ареста
to

BRING

one's horse in first сn. пристигам на финала пръв (за жокей), бридж изметрям дълъг цвят

bring

off отървавам, избавям, спасявам, довеждам до успешен край, успявам с, провеждам успешен опит
to

BRING

it off успявам, сполучвам

bring

on предизвиквам, причинявам, докарвам (болест), поощрявам, подпомагам, стимулирам (растеж, развитие), театр. изкарвам/изнасям/изваждам на сцената, предлагам, поставям (тема за разискване), сп. вкарвам в играта (резервен играч)

bring

out извеждам, изваждам, изтъквам, подчертавам, показвам, изразявам, разкривам, правя да изпъкне/да се открои, извеждам, въвеждам в обществото (девойка), лансирам (актриса), поставям (пиеса), публикувам, издавам, фин., търг. пущам на пазара, прен. предизвиквам, накарвам (някого) да проговори/да каже мнението си, изнасям (факти), разяснявам (проблем), разкривам (неизвестни неща), оповестявам

bring

over докарвам, внасям (стоки) (from от), предумвам/спечелвам (някого) за идея/кауза

bring

round донасям, довеждам, нося, разнасям, свестявам, възстановявам здравето на, ободрявам, развеселявам, скланям, склонявам
предумвам, спечелвам за (кауза, идея и пр.), насочвам, извъртам, докарвам (разговор) на дадена/желана тема (to)

bring

through спасявам живота/възстановявам здравето на (болен),

bring

to свестявам, довеждам в съзнание, мор. спирам (пароход), спирам, бивам спрян (за параход)

bring

together събирам, сближавам, обединявам

bring

under покорявам, усмирявам, подчинявам
отнасям към, свеждам до (дадена категория),

bring

up отглеждам, възпитавам, докарвам, издърпвам, доближавам, изправям пред (съд), спирам внезапно, карам/принуждавам (някого, нещо) да спре внезапно/незабавно, привличам/спирам вниманието върху, повдигам/поставям на разглеждане (въпрос), изтъквам, предизвиквам (някого) да стане да говори/да се изкаже, повръщам
to

BRING

up the rear завършвам редица/колона, вървя последен/на опашката

0 гласа
Речник
Английско-Български
BRING
Последно търсено в речника