Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ACUITY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ACUITY
[ə'kju:iti] 1. острота (особ. нa сетива, ум), проницателност
2. мед. остър/сериозен характер (на зaболяване)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
ACUITY

CIRCUIT

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
CIRCUIT
['sa:kit] I. 1. обиколка, окръжност
2. обиколка, обикаляне (на район), кръгообразно движение, въртене
3. обиколка, обиколен път, обикаляне 4. (обиколка на) съдебен окръг, участък, райой
CIRCUIT court съд, провеждащ заседания на различии места в даден район
5. район на методистката църква със свои пътуващи проповедници
6. обединение на театри/кина и пр. под общо управление
7. серия, поредица, верига, цикъл (от действия, прояви и пр.)
8. ел. верига
in CIRCUIT включен
out of CIRCUIT...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
CIRCUIT

CONGLUTINATE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
CONGLUTINATE
[kɒn'glu:tineit] I. v слепвам (се), сраствам (се), причинявам срастване
II. a слепнат, сраснал...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
CONGLUTINATE

DISILLUSION

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
DISILLUSION
[,disi'lu:ʒn] I. v разочаровам, отварям очите на
II. n разочарование, обезверяване...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
DISILLUSION

SIDEWARD

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
SIDEWARD
['saidwəd] a adv кос (о), на верев, отстрани, с рамото напред...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
SIDEWARD
Последно търсено в речника