Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

CANTHARIDES

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
CANTHARIDES
[kən'8æridi:z] n мед. кантаридин (отрoва от испaнскa муха)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
CANTHARIDES

COUNTERACTION

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
COUNTERACTION
[,kauntər'ækʃn] n противодействие, неутрализиране...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
COUNTERACTION

MUTUAL

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
MUTUAL
['mju:tʃuəl] 1. взаимен, споделен
MUTUAL relationsвзаимоотношения
MUTUAL insurance company кооперативно застрахователно дружество
MUTUAL savings bankкооперативна банка, взаимоспомагателна каса
2. общ (за приятел, интереси и пр.)
MUTUAL wall общ калкан (на къща близнак)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
MUTUAL

UNITY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
UNITY
['ju:niti] 1. единство
the (dramatic) unities лит. трите единства
2. съгласие, единение, хармония, дружба, разбирателство
3. мат. единица
4. юр. съвместно владение/собственост...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
UNITY

WIGWAM

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
WIGWAM
['wigwæm] 1. индианска колиба, вигвам
2. ам. пол. sl. салон/клуб за политически събрания...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
WIGWAM
Последно търсено в речника