Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

CLOSE-SEASON

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
CLOSE-SEASON
['klous,si:zn] n период, през които ловът/риболовът и пр. са забранени...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
CLOSE-SEASON

MODERNITY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
MODERNITY
[mɒ'dəniti] n съвременност, новост, съвременен характер...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
MODERNITY

PRECONDITION

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
PRECONDITION
[,pri:kən'diʃn] I. n предварително условие, предпоставка
II. v подготвям предварително...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
PRECONDITION

SWEAR

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
SWEAR
[swЁə] I. 1. v (swore, ост. sware, sworn) кълна се, заклевам се
to SWEAR on the Bible/on one's soul and conscience кълна се в Библията/в душата и съвестта си
to SWEAR allegiance кълна се във вярност
to SWEAR a charge/an accusation обвинявам (някого) под клетва
to SWEAR revenge заклевам се, че ще отмъстя
I could have sworn that ... бях съвършeно сигурен, че
2. заклевам (някого) карам (някого) да се закълне
to SWEAR someone to secrecy заклевам някого да пази тайна
3. заявявам/декларирам под...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
SWEAR
Последно търсено в речника