Английско-Български речник bear

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BEAR

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BEAR
[bЁə] I. 1. v (bore borne, born) born се ynomребява само в passive voice на значение, когато не следва предлогът by
she was born in 1967
a son was born to him роди му се син, но
a son borne by his first wife син, роден от първата му жена
she has borne him two sons тя му роди двама сина, нося. понасям. разнасям, пренасям
to

BEAR

responsibility отговарям, нося отговорност
to

BEAR

the costs поемам разноските
2. раждам, нося. давам
to

BEAR

fruit раждам/давам плод, прен. давам резулта, успявам
3. нося, показвам, соча, имам, давам, предлагам
to

BEAR

the traces/signs of нося следите/белезите на
to

BEAR

resemblance to имам прилика с, наподобявам, приличам на
to

BEAR

false witness давам лъжливи показания
to

BEAR

someone company правя компания на някого
4. поддържам, подпирам, нося (тежест и пр.)
5. издържам, нося, понасям, търпя
I can't

BEAR

his complacency не мога да понасям самодоволството му there is no

BEAR

ing with him той e нетърпим
the ice won't

BEAR

such weight ледът няма да издържи такава тежест
6. питая, храня, тая, запазвам
to

BEAR

in mind помня, имам предвид, не забравям
to

BEAR

someone a grudge държа карез/имам зъб на някого
7. refl държа се, нося се
she bore herself with dignity тя се държа достойно
he

BEAR

s himself like a soldier той се държи като войник
8. допускам, търпя
the accident

BEAR

s no explanation злополуката не може да се обясни
9. оказвам влияние/натиск
10. движа се, насочвам се, държа курс, завивам, свивам, отклонявам се, отбивам се
the ship bore due west корабът държеше курс право на запад
the road

BEAR

s to the right пътят се отклонява надясно
11. намирам се, разположен съм, лежа, простирам се
the land bore north of the sea сушата се простираше на север от морето
12. подхождам, подобавам
his words don't

BEAR

repeating не бих могъл да повторя думите му (не са за пред хора), to

BEAR

one's age не ми личат годините, младея

bear

away спечелвам, получавам (награда и пр.),

bear

down упражнявам натиск, събарям, преодолявам
to

BEAR

down upon спущам се/връхлетявам върху

bear

off спечелвам (награди), мор. отклонявам се, оттеглям се

bear

on имам връзка с/отношение към/влияние върху, тежа на, потискам, гнетя
grief bore heavily on her скръбта я гнетеше

bear

out потвърждавам, подкрепям

bear

up държа се, не падам духом, не се отчайвам

bear

upon

bear

on

bear

with търпелив съм към, изтърпявам
II. 1. мечка (Ursus)
2. Great/Little

BEAR

астр. Голямата/Малката мечка
3. недодялан/навъсен/груб човек
4. борсов спекулант
like a

BEAR

with a sore head рaзг. сърдит, ядосан, раздразнителен
to play the

BEAR

обръщам всичко наопаки, рискувам безсмислено, разрушавам, съсипвам
III. 1. спекулирам в очакване да спаднат цените
2. предизвиквам понижение на цената (нa акции и пр.)

0 гласа
Речник
Английско-Български
BEAR
Последно търсено в речника