Английско-Български речник be

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BE
[bi:] I. 1. v was, were,

be

en
pres p

be

ing, are, is, pl are
pt. sing was were was, pl were
pres subj

be

, past subj were
2. гл. връзка
he is a teacher той e учител
the roses are

be

autiful розите ca красиви
3. съществувам, живея
I think, therefore, I am мисля, следователно съществувам
he is no more той не e вече жив
4. наличие, местонахождение
there is a man in the garden в градината има човек
the book is йп the table книгата e на масата
5. случвам се, състоя се, съм, ставам
that was yesterday това беше/се случи вчера
tomorrow is the last session утре ще бъде/ще се състои последното заседание
this will not

BE

това няма да стане
it was not to

BE

не било писано (да стане)
6. притежание, предназначение съм
this book is mine тази книга e моя
the flowers are for you цветята ca за теб
7. приcъcтвue съм
she was at the concert тя беше на концерта
8. пребиваване съм
I've

BE

eп here twice бил съм тук два пъти
9. струвам this skirt is five pounds тази пола струва пет лири
the oranges are three pence a piece портокалите са/струват (по) три пенса парчето
10. причина
this girl will

BE

the death of me това момиче ще ме умори
you've

BE

en and bought that house! разг. шег. ти хем взе, че купи тази къща! who's

BE

en and taken my new ball-pen again? кой пак мие задигнал новата химикалка? for the time

BE

ing за сега, понастоящем

BE

that as it may както и да е, дори и да е така
to let something

BE

не закачам/не бутам, оставям (на мира) нещо
his wife-to-

BE

бъдещата му съпруга
the to-

BE

бъдещето
11. в съчет. с предлози и наречия и при съответните предлози и наречия

be

about налице/наоколо/наблизо съм
what are you

BE

? какво правиш? какво си намислил? to

BE

about to каня се/готвя се да

be

after търся, преследвам
they are still after the thief все още търсят крадеца, търся, стремя се (да получа, да се сдобия с)
there are too many men after the same job твърде много хора аспирират за/гонят същата работа
he is after the family silver той иска да открадне семейните сребърни прибори/предмети

be

around проявявам се, работя (в дадена област)
съм, идвам (някъде), вж. around

be

at занимавам се с
what is she at now? с какво се занимава тя сега? разг. пипвам, бърникам
someone has

be

en at my books again някой пак е пипал книгите ми, нападам, нахвърлям се на, разг. тормозя, врънкам
to

BE

at a halt/standstill в застой съм, спрял съм

be

away няма ме, отсъствувам

be

back завръщам се, върнат/поставен съм обратно (някъде)

be

be

hind закъснял/изостанал съм, изоставам
прен. крия се зад (за подбуди и пр.),

be

in вкъщи/в къщата/помещението/кантората и пр. съм, на мода съм, прибран съм (за реколта), намирам се, има ме по магазините (за стока), избран съм, на власт съм, горя (за огън, печка и пр.)
to

BE

all in изтощен/капнал съм
to

BE

in at участвувам в (пакост и пр.)
to

BE

in for включен съм като участник/ще участвувам в
кандидатствувам (за длъжност, пост), разг. предстои ми, очаква ме (нещо неприятно), to

BE

in for it изложен/застрашен съм, лошо ми се пише, нямам изход
to

BE

in on участвувам в (план, сделка и пр.), осведомен съм за
to

BE

(all) in with близък съм/имам връзки/дружа с, в добри отношения съм с

be

off тръгвам (си), отивам (си), заминавам (си)

BE

off! махай се! да те няма!

be

out не съм в къщи/помещението/кантората и пр., няма ме
to

BE

out of (tea, etc.) нямам вече, свърши ми се (чаят и пр.)

be

over свършвам, преминавам
winter is over зимата свърши

be

up на крак съм, станал съм, свършвам, минавам, изтичам
time is up времето мина/изтече, свърши се, край! to

BE

up against someone /something изправен съм пред някого/нещо
to

BE

up against it разг. ирон. добре съм се наредил
it is all up with him свърши се с него, отпиши го
II. 1. с pres р-за образовано на продължителните времена
she was watching Т. V. тя гледаше телевизия
2. с рр-за образуване на pаss
the book was found книгата се намери
he will

BE

informed той ще бъде уведомен
3. с рр на някой глаголи-за образуване на перфектните времена
you may go when you are finished след като свършнте, можете да си отидете
she was gone тя си беше отишла
4. с prеs р или inf-за изразяване на бъдещност, възможност, задължение, намерение и пp
she is coming tomorrow тя ще дойде утре
I was to

BE

there about noon трябваше да бъда там към обед
the house is not to let it is to

be

pulled down къщата няма да се дава под наем ще я събарят
where am 1 to come? къде трябва да дойда? nobody is to know никой не трябва да знае

0 гласа
Речник
Английско-Български
BE
Последно търсено в речника