Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BLASTING

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BLASTING
['bla:stiŋ] 1. взривяване
2. поразяване, повреждане (на растсчич и пр.)
3. шумно/гръмко свирене на радио и пр...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
BLASTING

DEACONESS

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
DEACONESS
['di:kənis] n църк. сестра, жена/сестра на дякон...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
DEACONESS

GAP

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
GAP
[gæp] I. 1. пролука, зев, дупка, празно място/пространство
2. пролом, дефиле, клисура, дерe
3. празнина, празнота, пропуск, пауза
4. прен. бездна, пропаст, различие
generation GAP неразбирателство/различия между младото и старото поколение
5. aм. несъответствие
credibility GAP явно различие между официални изявления и факти
II. v (-рр-) правя дупка (в, на)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
GAP

NODULAR

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
NODULAR
['nɒdjulə] 1. възлест
2. бот. възловат, коленчест
3. пъпковиден...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
NODULAR

WEARY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
WEARY
['wiəri] I. 1. изморен, изтощен, отегчен
to be WEARY of омръзнало ми e, до гуша ми e дошло
2. уморителен, отегчителен, отегчен
3. досаден
II. 1. уморявам, отегчавам, досаждам (with, of)
2. уморявам се, отегчавам се, става ми досадно (of)
3. шотл. жадувам, копнея (to с inf да, for за)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
WEARY

WHISTLE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
WHISTLE
['wisl] I. 1. свирене, свирване, свиркане, подсвиркване (и на птичка), изсвиркване
2. свирка
penny/tin WHISTLE малка калаена свирка, пищялка, цафара
steam WHISTLE свирка на парна машина 3. sl. гърло
to wet one's WHISTLE утолявам жаждата си, пия
II. 1. свиря, подсвирвам, изсвирвам, свиркам, подсвирквам
to WHISTLE a dog back подсвирвам на куче да се върне/дойде
2. свиря, свистя, пищя (за куршум и пр.)
3. sl. доноснича
to let someone go WHISTLE не вземам под внимание желанието на някого
you may...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
WHISTLE
Последно търсено в речника