Английско-Български речник at

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

AT

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
AT
[aet,ət] 1. местоположение в, на, при, до

AT

home вкъщи, у дома

AT

the centre of в центъра на

AT

the top/bottom of the page горе/долу на страницата

AT

the door/window на/до вратата/прозореца

AT

the corner на ъгъла
2. място, през което се влиза, излиза през
to go in

AT

the back door влизам през задната врата
smoke came out

AT

the chimney през/от комина излизаше дим
to put one's head out

AT

the window показвам глава през прозореца
3. разстояние на

AT

some distance на известно разстояние
he followed me

AT

ten paces той вървеше на десет крачки след мен
4. присъствие, занимание, действие в, на

AT

the the

at

re/the cinema/a concert/a wedding, etc. на театър/кино/концерт/сватба и пр.

AT

school на училище

AT

table на масата (при хранене)

AT

dinner/supper на обед/вечеря
to be

AT

work работя
to be

AT

play играя
to play/win

AT

cards играя/печеля на карти to work

AT

a novel пиша/работя върху роман
to play

AT

soldiers, etc. играя на войници и пр.
wh

at

is he

AT

now? с какво се занимава/какво прави той сега? he is

AT

it now с това/с него се занимава сега
to be busy

AT

занимавам се с
to be good/poor

AT

бива ме/не ме бива в/по
5. време в, по

AT

5 o'clock в пет часа

AT

the age of forty на четиридесетгодишна възраст

AT

lunch по обед

AT

noon по обед/пладне,

AT

midnight в полунощ

AT

Christmas/Easter по/на Коледа/Великден

AT

the third

at

tempt при третия опит

AT

times понякога

AT

all times винаги, постоянно
6. състояние, положение в, на

AT

war във война

AT

peace в мир, на спокойствие

AT

rest в покой

AT

oneself ease удобно, спокойно
7. опит да се стигне, извърши нещо по, за
to strike

AT

замахвам по, замахвам да ударя
to c

at

ch/clutch

AT

хващам се за, мъча се/посягам да хвана
to guess

AT

опитвам се да отгатна
8. посока, движение-често нападателно, цел, обект в, към, по, по адрес на, до, върху
to aim

AT

прицелвам се в, стремя се към
to rush/jump

AT

(на) хвърлям се върху

AT

them! дръжге ги
9. степен, скорост, цена на, с, за, по

AT

least поне, най-малко

AT

best в най-добрия случай

AT

a speed of ... със скорост ...

AT

ten pounds (по) десет лири
10. начин с, на

AT

a run тичешком

AT

a profit/loss с печалба/загуба

AT

a jump с един скок
11. причина от, на, по, срещу
to marvel

AT

чудя се на
to be surprised

AT

учудвам се на
to be indignant

AT

негодувам срещу

AT

the request/invit

at

ion of по искане/покана на
12. случай при

AT

the mention/sight of при споменаването/вида на

0 гласа
Речник
Английско-Български
AT
Последно търсено в речника