Английско-Български речник appearance

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

APPEARANCE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
APPEARANCE
[ə'piərəns] 1. (по) явяване, излизане (на сцената, от печат и пр.)
to make an

APPEARANCE

/to put in an

APPEARANCE

явявам се (за малко)
to make one's first

APPEARANCE

явявам се/излизам за пръв пътпред публика (за актъор и пр.)
2. вид, изглед, външност
to have the

APPEARANCE

of being ill/well off, etc. изглеждам/имам вид на болен/богат и пр. in

APPEARANCE

на вид, по външен вид
to/by/from all

APPEARANCE

s както изглежда
as far as

APPEARANCE

s go ако се съди по изгледите
there is every

APPEARANCE

of (its going to) rain пo всичко изглежда, че ще вали
to put on an

APPEARANCE

of ignorance давам си вид/правя се, че нищо не зная
to judge by

APPEARANCE

s съдя по външни неща
3. приличие, лице
for

APPEARANCE

's sake за приличие/лице
to keep up/save

APPEARANCE

s за да се запази приличието, от приличие
4. явление, феномен
5. призрак, (при) видение, дух

0 гласа
Речник
Английско-Български
APPEARANCE
Последно търсено в речника