Английско-Български речник all

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ALL

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ALL
[ɒ:l] 1. целият, всичкият

ALL

England цяла Англия

ALL

night цяла (та) нощ

ALL

the water всичката вода

ALL

(of) that year цялата тази година

ALL

the home 1 ever had единственият дом, който съм имал

ALL

hail! привет! наздраве
2. всеки, всички, всякакъв

ALL

five of them и петте/петимата
beyond

ALL

doubt без всякакво/каквото и да е съмнение
why him/me of

ALL

people? защо пък него/мене? (а не някой друг)
of

ALL

the idiots/nitwits ама че глупак/идиот
3. най-голям
with

ALL

speed с най-голяма скорост, много бързо
with

ALL

respect с най-голямо уважение.

all

всичко, което притежавам/имам
to lose/stake one's

ALL

изгубвам/залагам всичко, което имам

ALL

being well ако всичко е наред.

all

pron 1. всичко

ALL

or nothing всичко или нищо
2. всички
one and

ALL

всички до един

ALL

and sundry всички, всякакви хора, кой ли не
3. в изрази
above

ALL

преди/над всичко
after

ALL

все пак, въпреки това, в края на краищата
at

ALL

изобщо, и най-малко not at

ALL

съвсем не, никак, ни най-малко, няма защо (в отговор на благодарност)
for

ALL

his learning/wealth, etc. въпреки/при всичките му знания/богатство и пр.
for

ALL

I know доколкото знам
for

ALL

I care толкова ме интересува
for

ALL

that въпреки това
in

ALL

общо

ALL

in общо взето
taking it

ALL

in

ALL

като се вземе всичко предвид
he is

ALL

in

ALL

to me той e всичко/най-скъпото за мене
and

ALL

включително
the dog ate the whole rabbit, bones and

ALL

кучето изяде целия заек, заедно с костите
once (and) for

ALL

веднъж завинаги
it was

ALL

I could do not to едва се сдържах да не
it is not so hard/easy, etc. as

ALL

that не e чак толкова мъчно/лесно и пр.
it isn't

ALL

that expensive разг. не e чак толкова скъпо

ALL

of разг. цели
he walked

ALL

of ten miles вървя цели десет мили
he is

ALL

of seven feet t

all

висок e цели седем фута
it is

ALL

but impossible почти невъзможно e
he was

ALL

but drowned само дето не се удави, едва не се удави
that's

ALL

there is to it разг. това e, в това се състои/до това се свежда цялата работа
when

ALL

is said and done в края на краищата, в послeдна/крайна сметка
that's

ALL

very well/fine but всичко това е чудесно, но
what it's

ALL

about за какво се касае, каква е същността

ALL

told общо взето.

all

4 adv 1. съвсем, напълно, изцяло

ALL

alone съвсем сам, сам самичък

ALL

covered with dust цял покрит с прах,

ALL

along the road по (край) целия път

ALL

along от самото начало, през цялото време

ALL

too soon уви, твърде скоро

ALL

too often (за съжаление) твърде често

ALL

at once/of a sudden изведнъж, неочаквано
to be

ALL

for решително/изцяло подкрепям, решително съм за

ALL

the same все пак, въпреки това
it's

ALL

the same to me все ми е едно, безразлично ми e
to be

ALL

in разг. капнал/изтощен съм

ALL

out с все сили
he was going

ALL

out бореше се с все сили

ALL

over навсякъде, свършено
it's

ALL

over with him свършено e с него
to be

ALL

over someone отрупвам някого с любезности/грижи
that's Тoт

ALL

over такъв си е/това си е Том, Том цял-целеничък

ALL

right благополучно, наред, задоволително, добре, съгласен съм, наистина
that's him

ALL

right това е наистина той
to be

ALL

there с всичкия си ум съм
not to be

ALL

there не съм с всичкия си
it's

ALL

up with him свършено e с него
2. със сравн. степен толкова по-

ALL

the better толкова по-добре
he'll be

ALL

the better for a holiday една почивка ще му подействува/дойде много добре
3. сп. two

ALL

две на две, два на два

0 гласа
Речник
Английско-Български
ALL
Последно търсено в речника