Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BUTCHER

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BUTCHER
['butʃə] I. 1. касапин, месар, търговец на месо
BUTCHER's meat месо (без пилешко, дивеч и колбаси)
BUTCHER's (shop) месарница
2. прен. убиец, палач, кръволок, главорез
3. ам. разг. продавач на бонбони, цигари и пр. (във влак, театър) BUTCHER's bill списък на убитите по време на война
the BUTCHER, the bakeг, the candlestick maker шег. всякакъв вид хора, хора от кол и от въже
II. 1. коля, заколвам, убивам жестоко
2. прен. провалям (пиеса и пр. чрез лoшо изпълнение и пр.)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
BUTCHER

PARTAKER

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
PARTAKER
[pa:'teikə] n участник
we were PARTAKERs in their sorrow ние им съчувствувахме в скръбта...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
PARTAKER

SHABBY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
SHABBY
['ʃæbi] 1. износен, изтъркан, опърпан, дрипав, парцалив
2. занемарен, запуснат, бедняшки
3. подъл, низък, долен, мръсен
SHABBY trick/turn мръсен номер
4. дребен, нищожен, никакъв
5. скъпернически, беден (за възнаграждение)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
SHABBY

SQUEAK

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
SQUEAK
[skwi:k] I. 1. писукам, църкам, цвърча
2. скърцам (за врата и пр.)
3. sl. издавам тайна, доноснича, издайнича
II. 1. писък, писукане, цвърчене
2. скърцане, скръцване
3. едва спечелен успех/победа
a narrow/near/close/tight SQUEAK избавяне на косъм
to have a narrow SQUEAK едва се спасявам...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
SQUEAK

VISIONARY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
VISIONARY
['viʒnəri] I. 1. призрачен, въображаем, илюзорен, фантастичен
2. склонен към халюциниране
3. мечтателен, непрактичен, фантазъорски, утопичен
4. зрителен
II. 1. визионер, ясновидец
2. мечтател, фантазъор, утопист...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
VISIONARY
Последно търсено в речника