Английско-Български речник account

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ACCOUNT

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ACCOUNT
[ə'kaunt] I. 1. сметка, отчет, баланс

ACCOUNT

book счетоводна/сметководна книга
on

ACCOUNT

в предплата, като първа вноска по сметка
to keep

ACCOUNT

s водя книги/сметки
to balance one's

ACCOUNT

търг. правя баланс
to call/bring to

ACCOUNT

искам/търся сметка, искам обяс нение
to hold to

ACCOUNT

държа отговорен
to give/render an

ACCOUNT

of давам отчет, отчитам се, описвам, разказвам
to settle/square

ACCOUNT

s разчиствам/уреждам сметки (и прен.), разплащам се
to take

ACCOUNT

of, to take into

ACCOUNT

вземам под внимание, държа сметка за
to leave out of

ACCOUNT

не вземам под внимание, пренебрег вам
2. полза, изгода
to find one's

ACCOUNT

in something имам полза/изгода/сметка от нещо
to put/turn something to (the best)

ACCOUNT

извличам (възможно най-голяма) полза от нещо, използувам нещо (напълно), to good

ACCOUNT

, to one's

ACCOUNT

изгодно, в своя полза 3. отчет, описание, разказ, обяснение
to give a good

ACCOUNT

of oneself представям се добре
by his own

ACCOUNT

по собствените му думи, според самия него
by all

ACCOUNT

s както казват всички, по ду-мите на всички
4. опис
to take an

ACCOUNT

of описвам, правя опис/списък на, инвентаризирам
5. само в изрази важност, значение
competitors of little

ACCOUNT

без опасни конкуренти
man of no

ACCOUNT

ам. no

ACCOUNT

man незначителен човек
of small

ACCOUNT

маловажен
to make much

ACCOUNT

of отдавам голямо значение на
to make little

ACCOUNT

of не отдавам голямо значение на, смятам за маловажен
to hold one's life of little

ACCOUNT

не ценя много живота си
not to hold of much

ACCOUNT

нямам ви соко мнение за
to be (reckoned) of some/small

ACCOUNT

счи тан съм за важен/маловажен
6. в изрази причина
on

ACCOUNT

of поради, заради
on what

ACCOUNT

? по каква при чина? защо? по какъв повод? on пo

ACCOUNT

, not on any

ACCOUNT

в никакъв случай, по никакъв начин
on all

ACCOUNT

s непременно, при всички случаи
on one's own

ACCOUNT

за/заради себе си, на своя глава, самостоятелно
to go to one's (long)

ACCOUNT

умирам, отивам на оня свят
the last/great

ACCOUNT

рел. страшният съд
II. 1. давам сметка, отговарям, обяснявам
ста вам причина, докарвам (for)
there is no

ACCOUNT

ittg for preferences/tastes вкусове различии, разни хора, раз ни вкусове
there is no

ACCOUNT

ing for it това e необяснимо
2. считам за
to be

ACCOUNT

ed rich минавам за богат
to

ACCOUNT

oneself lucky считам се за щастлив
3. to

ACCOUNT

for убивам, ликвидирам, справям се с

0 гласа
Речник
Английско-Български
ACCOUNT
Последно търсено в речника