Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

DETAIN

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
DETAIN
[di'tein] 1. забавям, задържам
2. юр. задържам/присвоявам незаконно, юр. задържам, арестувам, задържам, спирам, преча на (движение и пр.)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
DETAIN

MARGIN

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
MARGIN
['ma:dʒin] I. 1. ръб, край, предел
бряг (на река, eзеро, басейн и пр.)
2. поле, марж (на страница)
3. малък запас/излишък/резерва (от време, пари) 4. разлика
to win by a narrow MARGIN печеля с малка разлика
5. допустима граница
safety MARGIN граница на безопасност
6. свобода (на действие), простор
wide MARGIN (твърде) голяма свобода
7. борc. маржа, възможност (и), минимална печалба
MARGIN of profit възможности за печалба
to allow someone some MARGIN давам някому известна свобода на...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
MARGIN

PROVIDE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
PROVIDE
[prə'vaid] 1. грижа се, погрижвам се, осигурявам (прехраната на)
обезпечавам (for)
вземам (предпазни) мерки (against)
to be PROVIDEd for осигурен cъм, хлябът ми е осигурен
to PROVIDE for someone in one's will оставям някому нещо в завещaнието си, погрижвам се за/осигурявам някого чрез завещание
2. снабдявам
обзавеждам, екипирам (with), доставям, набавям
давам (someone with something, something for someone)
to be PROVIDEd with all one needs имам всичко, което ми е нужно
3. предвиждам, уговарям,...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
PROVIDE

SENSATIONALISM

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
SENSATIONALISM
[sen'seiʃənəlizm] 1. любов към сензациите, търсене на сензационното
2. фил. сенсуализъм...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
SENSATIONALISM

SHIFT

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
SHIFT
[ʃift] I. 1. меня (се), променям (се), местя (се), премествам (се), отмествам (се), измествам (се), прехвърлям (се), обръщам/променям посоката (за вятър), завъртвам, обръщам (кормило и пр.)
to SHIFT the blame/responsibility (on) to прехвърлям вината/отговорността на
to SHIFT one's ground променям становището/подхода/доводите си
to SHIFT the scene театр. сменям декорите, прехвърлям действието (в роман и пр.) другаде
2. авт. сменям (скорост), минавам (to на) (друга скорост)
3. справям се,...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
SHIFT
Последно търсено в речника