Английско-Български речник accession

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ACCESSION

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ACCESSION
[ək'seʃn] I. 1. прираст, прибавяне, прибавка, увеличение

ACCESSION

catalogue каталог на новопостъпили книги

ACCESSION

to one's income увеличение/добавка към при ходите
there have been many

ACCESSION

s to our party много нови хора се присъединиха към нашата партия
2. постижение, придобивка 3. добавка, увеличение, нарастване на стойност и пр
4. достъп, допускане

ACCESSION

of light/air достъп на светлина/въздух
5. възкачване (на престол), встъпване (в длъжност)

ACCESSION

to power идване на власт

ACCESSION

to an estate встъпване във владение на имот
6. юр. присъединяване (to към), признаване на договор/конвенция и пр
7. прибли жаване, наближаване, доближаване, достигане
8. пристъп (на болеет), изблик (на чувства)
II. v вписвам (новопостъпили книги и пр.)

0 гласа
Речник
Английско-Български
ACCESSION
Последно търсено в речника