Приказки

Навигация:

Магаре и кон

Автор: Народна приказка

Магарето и Конят тръгнали на воденица. Магарето се влачело едвам-едвам, защото на гьрба му били натоварени два чувала жито, а охранения кон препускал празен и бодро цвилел.
- Ох! - изпъшкало магарето. - Колко много тежат пустите му чували! Задъхвам се. Ако падна, ще умра. Моля ти се, Кончо, помогни ми! Кажи на стопанина да прехвърли единия чувал на твоя гръб.
Но конят си правел оглушки и пет пари не давал за своя претоварен другар.
На едно каменисто място...[ още ]
Рейтинг на статията: 5 от 5 - sanovnikat.com
Народни
Приказки
Народна приказка
Магаре и кон

Мечката и дърварят

Автор: Народна приказка

Eдин дървар, като минавал край някакъв бодлив и трънлив храст, чул шумолене. Надникнал в клонака, и що да види - едно малко, рунтаво мече се заплело в трънете, напряга сили, скимти, ръмжи, но не може да се измъкне. Дърварят посегнал, раздвоил тръните, откачил уплашеното мече, помилвал го по главата и го пуснал да си ходи. А мечката била наблизо върху съседната канара. Тя видяла всичко, сринала се от канарата - и право при дърваря. Като я видял, оня си глътнал езика от страх, но мецана дигнала...[ още ]
Рейтинг на статията: 5 от 5 - sanovnikat.com
Народни
Приказки
Народна приказка
Мечката и дърварят

Кума Лиса и кучето

Автор: Народна приказка

Вървяла Кума Лиса през гората и си приказвала:
- Ах, че съм хубава лисичка! Какви очи имам! Ясно светят, всичко виждат. Ами крачката ми? То не са крачка, а вретенца. Като вихър ме носят през гората, сякаш не стъпват на земята. Ами ушенцата ми? Всичко чуват, нищо не пропускат. Но най ми е хубава опашката. Е такава една лекичка и мекичка, същинска копринена къделя. Тъкмо в тоя миг изскочило изневиделица едно ловно куче и - ав! - връхлетяло отгоре й.
Хукнала Кума Лиса да бяга...[ още ]
Рейтинг на статията: 5 от 5 - sanovnikat.com
Народни
Приказки
Народна приказка
Кума Лиса и кучето

Човекът, змията и лисицата

Автор: Народна приказка

Цял ден газил рибарят в реката и хвърлял мрежата си, но торбичката му била празна. Не можал да хване нито една рибка. Надвечер тъкмо когато прибирал мрежата си и се канел да си ходи, зад гърба му се изправил един непознат човек – пътник, и рекъл:
- Чакай, не прибирай мрежата. Хвърли я още един път на мой късмет. Каквото изкараш – ще бъде мое. За хвърлянето ще ти дам една жълтица.
Рибарят бързо надиплил мрежата и я хвърлил в най-дълбокия вир. Изтеглил я...[ още ]
Рейтинг на статията: 5 от 5 - sanovnikat.com
Народни
Приказки
Народна приказка
Човекът, змията и лисицата

Камъкът и коларите

Автор: Народна приказка

Една нощ в планината забучал градоносен облак. Гръмотевици продънили небето, рукнал проливен дъжд, втурнали се бесни порои надолу, към реката. Тия порои рушели всичко напреде си, изтръгвали дърветата с корените, дълбаели долищата, тър-каляли едри камъни. От страхотно надвисналата над тесния планински път бяла гранитна скала се откъснал огромен камък и рухнал надолу в тъмнината. Тоя камък паднал насред пътя, забил се дълбоко в набъбналата земя и там останал.
На сутринта пекнало ясно...[ още ]
Рейтинг на статията: 5 от 5 - sanovnikat.com
Народни
Приказки
Народна приказка
Камъкът и коларите

Какви хора има по света

Автор: Народна приказка

Живял някога един старец на име дядо Петко. Той си имал бабичка - Станка, и дъщеря - Пена.
Ходел дядо Петко на работа по нивите, а жените шътали в къщи.
Веднъж - като седели край огнището и си предели - момата попитала майка си:
- Мамо ма, като се оженя, дали ще си добия рожбица?
- То се знае, че ще си добиеш - отвърнала майката.
- Ами ако е момче, как ще го наречем?
- То се знае - Петко.
- Ами къде ще го сложим да...[ още ]
Рейтинг на статията: 5 от 5 - sanovnikat.com
Народни
Приказки
Народна приказка
Какви хора има по света

Вълкът и неговите жертви

Автор: Народна приказка

Влязла овцата в една кръчма и като обърсала очите си, рекла на кръчмарина:
- Дай ми една паница вино!
Кръчмарят наточил тригодишно вино. Вдигнала овцата паницата, изпила виното и си поръчала пак:
- Още една паница!
- Защо пиеш толкова много? – попитал я старият кръчмарин.
- Тежко ми е на душата – отвърнала овцата.
- Какво има?
- Нощес вълкът се вмъкнал в кошарата и изял баща ми – стария...[ още ]
Рейтинг на статията: 5 от 5 - sanovnikat.com
Народни
Приказки
Народна приказка
Вълкът и неговите жертви

Сърната и лозата

Автор: Народна приказка

Цял ден ловците гонили една сърна. Надвечер подгоненото животно изскочило от гората и се мушнало в едно зашумено лозе. Укрило се под най-кичестата лоза и там притихнало. Ловците също минали покрай лозето, дълго се озъртали насам-нататък и като не видели нищо, преплеснали пушките си през рамо и си тръгнали. Но преди да отминат, нетърпеливата сърна се изправила на задните си крака и захванала стръвно да хрупа ягоридите и листарите на лозата.
Единият от ловците дочул шумолене, обърнал...[ още ]
Рейтинг на статията: 5 от 5 - sanovnikat.com
Народни
Приказки
Народна приказка
Сърната и лозата

Юначното петле

Автор: Народна приказка

Двата работни вола влезли в обора, капнали от дневния труд. Заварили магарето: хрупа прясно накосено сено в яслата и си върти доволно опашката.
- Добър вечер, братко! – рекъл единият вол. – Как си?
- Отлично! – отвърнало магарето.
- Ти си едно щастливо магаре – със завист добавил волът и въздъхнал, - а пък аз съм един нещастен вол.
- Защо? – попитало магарето.
- Защото съм роден без късмет,...[ още ]
Рейтинг на статията: 5 от 5 - sanovnikat.com
Народни
Приказки
Народна приказка
Юначното петле

Магарешки съвет

Автор: Народна приказка

Двата работни вола влезли в обора, капнали от дневния труд. Заварили магарето: хрупа прясно накосено сено в яслата и си върти доволно опашката.
- Добър вечер, братко! – рекъл единият вол. – Как си?
- Отлично! – отвърнало магарето.
- Ти си едно щастливо магаре – със завист добавил волът и въздъхнал, - а пък аз съм един нещастен вол.
- Защо? – попитало магарето.
- Защото съм роден без късмет,...[ още ]
Рейтинг на статията: 5 от 5 - sanovnikat.com
Народни
Приказки
Народна приказка
Магарешки съвет
Оракули