Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

CONSUMING

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
CONSUMING
[kən'sju:miŋ] 1. унищожителен (за огън и пр.)
2. (все-) поглъщащ...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
CONSUMING

HEARING

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
HEARING
['hiariŋ] 1. слух
to be hard of HEARING тежко/слабо чувам, недочувам
2. обсег на слуха
in my HEARING в мое присъствие
within HEARING близо, достатъчно близо, че да може да се чува
out of HEARING далеч, вън от обсега на слуха
3. изслушване, прослушване
to give someone a HEARING давам някому възможност да се изкаже, изслушвам някого
to get a fair HEARING бивам изслушан безпристрастно
to condemn someone without a HEARING осъждам някого, без да му дам възможност да се защити
trial HEARING...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
HEARING

MARKED

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
MARKED
[ma:kt] 1. белязан, с белези/знаци, маркиран
2. подчертан, явен, очевиден, несъмнен
strongly MARKED features ярки черти на лицето
3. прен. белязан
4. значителен, доста голям, чувствителен...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
MARKED

PREGNANTLY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
PREGNANTLY
['pregnəntli] adv съдържателно, многозначително...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
PREGNANTLY

RECTIFICATION

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
RECTIFICATION
[,rektifi'keiʃn] 1. поправяне, изправяне, поправка, корекция
2. хим. пречистване
3. ел. токоизправяне
4. тех. сверяване, нагласяване
5. геом. определяне дължината на крива...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
RECTIFICATION
Последно търсено в речника